دعاي پريشاني من - بلموت آفابت


دعاي پريشاني من

 

خدايا تا آنجايي كه آگاهي داشتم سعي كردم بجز تو چيزي را نپرستم چون تويي آفريننده ي، آسمان وزمين و تويي كه به همه؛ موجودات حيات بخشيدي و ميدانيم كه پس از شناخت تو بايد از نا پاكي ها پاك شويم حسادت – كينه و دشمني – تهمت و دروغ –روحيه تك روي – تقلب- ) و از آنچه كه هستيم تغيير كنيم و به سوي تو باز گرديم و چون تو بي نهايت به ما نزديك هستي و اجابت كننده هستي ما را قبول مي كني   .( 64- هود)

پروردگارا پناه مي برم به تو بر چيزي كه بدون دانش و از روي احساسات از تو مي خواهم واگر تو مرا نبخشي و رحم نكني من ضرر خواهم كرد و از زيانكاران خواهم بود ( 49- هود )

پروردگارا بجز تو هيچ الهي براي من نفع و ضرري ندارد – جز تو كسي را نمي خوانم چون اگر چنين كنم از ظالمين خواهم بود و حقيقت را پوشانده ام و قانون تو را ناديده گرفته ام و مي دانم اگر پريشاني و گرفتاري بر من چيره گردد هيچكس جز تو نمي تواند آن را رفع كند .حالا پريشاني كه با عملكرد خودم نبوده بر زندگي من سايه افكنده شده است چه كسي جز تو مي تواند آن را رفع كند موفقيت من جز با توكل به تو نيست ( 107 – يونس)

پروردگارا ما به تو توكل كرديم وفقط تسليم تو هستيم  و مارا فتنه ي دست آنهايي كه قانون تو را ناديده مي گيرند قرار مده ( 85- يونس )

پروردگارا ايمان آورديم پاك كن مارا و مشمول رحمت خود قرار ده كه تو بهترين بخشايندگان هستي ( 111 سوره مومنون )

پروردگارا – فرزندم از حد تعادل خارج شده  است و زياده طلبي او زندگي مرا تحت الشعاع قرار داده اورا از اين مهلكه نجات بده مثل هميشه از شاكرين خواهم بود

 


زمان: 2018-05-16 20:15:07