نیایش ایام مبارک ربیع - بلموت آفابت


نیایش ایام مبارک ربیع

 

خداوندا : امور مادی هویت و ارزش واقعی خودرا نشان نخواهند داد چون قشری که سطح روان را پوشانده است مرز حقیقی درونی و اشیاء بیرونی را محو ونابود می سازد . خواستن دنیا و آخرت ، آمیزشی است که یک زندگی یک بعدی بوجود می آورد که نام آن را جز زندگی رنگ پریده چیزی نمی توان گذاشت ،خدایا : من نمی خواهم در این زندگی همواره خواب آلود باشم ! نمی خواهم هشیاری را حماقت بدانم ! پس می خواهم خوابگاهی داشته باشم که اندکی از حس زندگانی در آن باقی مانده باشد در آن گذر گاه ، بیداران و هشیاران باشند .گذر گاه کسانی که ( انّ الله یفعل ما یشاء = خداوند هر چه را می خواهد انجام می دهد) را درک کرده باشند. این دنیای جادوگر سالهاست که من را در تور خود کشیده است ، خدایا به من قدرتی بده تا در جستجوی نفخات تو باشم .تا با ( نفخت فیه من روحی ) من را از این جادوی بنیان کن نجات دهد .

خدایا : گفته اند دنیا و آخرت مانند دو هوو هستند که با هم نمی سازند ؟ اگر وصال دنیا را بخواهی به فراق آخرت مبتلا خواهی شد! و صحت و پرورش بدن مادی موجب بیماری روح می شود!! پس خدایا بمن صبوری عنایت فرما تا از این آب تیره و لجن دنیا چشم بپوشم تا دریایی از قرب تو را ببینم .

خداوندا : لحظات و اوقات عمرم را نمی خواهم خود طبیعی ام را در آغوش بگیرم ومانند خر ناتوان در آب و گل فرو روم و مثل نابینایان هر لحظه به پرتگاه نابودی بروم .

پروردگارا: بوی پیراهن یوسف صفتان در همه جا منتشر است مشامم را پاک گردان تا بوی آنها را در یابم و با کشش الهی راه خودرا در پیش بگیرم تا دیدگانم روشن وبینا گردد .

خداوندا: دل من را از این روشنایی های عاریتی خالی گردان چون این روشنایی های عاریتی به ظاهر نور ، ولی در باطن آتش هستند .

خدایا : وقتی خواب غفلت بر وجودم غلبه کرد من را بر سر راهی بنشان که خداجویان بر بالینم بنشینند و از خیالات و خواب غفلت بیدارم سازند .


زمان: 2018-05-16 20:15:07