...دعا عید مبعث - بلموت آفابت


...دعا عید مبعث

 

پروردگارا : تو همان کسی هستی که دائما" حقایق را در سطح فهم ما می فرستی تا ما رااز تاریکی ها به آن نور واحد هدایت کنی چون تو مهربان و رحیم هستی پس دل ما را خاشع گردان تا استعداد قابلیت جذب را از دست ندهد و در مکانیزم این هدایت قرار داشته باشد تا از آن نور بهره ببرد

پروردگارا: ما بر تو توکل کردیم و بسوی تو بازگشت نمودیم و کمال و شدن به سوی توست(برگرفته از 4- ممتحنه)

خدایا تو آمرزنده و مهربانی پس من را از باور کنندگان به تو و رسولت قرار بده وتا تقوا را پیشه ی خود قرار دهیم و از نور تو راه زندگیمان را معین سازیم و از پاکان باشیم ( 28- حدید)

پروردگارا : آمرزش و پاک شدن به دست توست اگر خود تلاش نکنیم و هماهنگ با سیستم و نظام تو نباشیم زندگانی این دنیا برایمان جز بازی و سرگرمی و زینت و فخر فروشی بین خویشان و جمع آوری آن چیز دیگری نخواهد بود .

پروردگارا : تو آمرزنده و مهربانی پس  میل به پاک شدن را همیشه در ما زنده کن تا با دادن پول و و خوبی ها آن را به نزد تو بفرستیم آن بهتر است

ولی اگر به زندگی پس از مرگ ایمان داشته باشیم می دانیم که به جای جمع آوری ،بایداختلاف سطح جامعه را  با مال خود پر کنیم و با این کارصداقت و ایمان خود را به تو ثابت نماییم و این جاست که به تو قرض داده ایم چه قرض زیبایی که چندین برابر خواهد شد و برای آن پاداش زیبایی خواهد بود .( حدید)

پروردگارا ما هدایت تورا شنیدیم و باور کردیم و به و رسولت ایمان آوردیم و بیم نخواهیم داشت که از نقصان و طغیان در امان خواهیم بود ( جن)

پروردگارا همه جا مسجد توست پس در کنار و معیت تو احدی را نخواهیم خواند ، همانطور که عبدالله بلند شد وتورا خواند ما هم تورا می خوانیم و برای تو شریک نمی سازیم ،چون تو فقط پناه می دهی احدی پناه دهنده نیست .

رسولان پیام تورا رساندند و ماموریت داشتند که هشدار و بشارت دهند و تو بر همه چیز احاطه داری وهمه چیز را رصد می کنی.


زمان: 2018-05-16 20:15:02